ReferenzenTaiji, taijiquan, Qi Gong, Taiji, taichi, Chi Gong, business tai chi, Kurse, Frankfurt
Dt. Familienversicherung
taiji, taijiquan, taichi, Qi Gong, Chi Gong, business, Kurse, Frankfurt
Medical Park DEKA Bank
taiji, taijiquan, taichi, Qi Gong, Chi Gong, Kurse, Frankfurt,
AusbildungZertifikate, Tai Chi und Qigong, Lee Stil

§ 20 SGB V, Zentrale Prüfstelle Prävention

Taiji, Tai Chi, Taijiquan, Zertifikat,
Kurs-ID 20191118-1151585
Qigong, Qi Gong, Chi Gong, Kurs, Kurse, Frankfurt, Franz Hett,
Kurs-ID 20190220-1087809
Taiji, Tai Chi Chuan, Taijiquan, Zertifikat
Kurs-ID 20191016-1143697